ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.


Επισκέπτες από
20-11-2003

Συνολικά 377221
Σήμερα 139


Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, είναι Ν.Π.Δ.Δ. αρμόδιο για την αναγνώριση Ιδρυμάτων και τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Στη χώρα μας μέχρι το 1979 την αρμοδιότητα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης την είχαν αποκλειστικά τα Πανεπιστήμια. Το 1979 με νόμο ιδρύεται το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Η αρμοδιότητα αναγνώρισης Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής καθώς και των τίτλων που απονέμουν παρέχεται αποκλειστικά σε αυτή την Υπηρεσία.

Σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούνται κατά τη δεκαετία του 1980 ανάλογα Κέντρα, με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών, τα οποία αυτή τη στιγμή αποτελούν το δίκτυο των NARIC'' S.

ON-LINE Πορεία Αιτήσεως

ON-LINE προσομοίωση εξετάσεων Παθολογίας - Χειρουργικής 2004 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Τελέδια" ( Κωδικός πρόσβασης Παθολογίας: ΔΙΚΠΑΘ-8-10 . Κωδικός πρόσβασης Χειρουργικής: ΔΙΚΧΕΙ-8-9)

Δημιουργοί (credits)