ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.


Ενημέρωση Ενδιαφερομένων

Βάσει του άρθρου 5 του Ν.3027/28-6-2002 και με την Υπουργική Απόφαση Φ.6/37695/Β3/26-4-2004(ΦΕΚ.Β.634/30-4-2004) οι εξετάσεις οι προβλεπόμενες από το άρθρο 78 του Ν. 1566/85 για την αναγνώριση πτυχίων Οδοντιατρικής, είναι Πανελλαδικού τύπου και διενεργούνται δύο φορές το χρόνο. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται εγκαίρως στην αρχή κάθε έτους από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 5 παρ.1 εδαφ.γ του Ν.3027/2002 και δημοσιοποιούνται από το ΔΙΚΑΤΣΑ, οι δε ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται στην εκάστοτε εξεταστική περίοδο.
Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι τα κάτωθι:


1. Ακίνητη Προσθετική.
2. Ακτινοδιαγνωστική.
3. Ενδοδοντία.
4. Εξακτική.
5. Κινητή Προσθετική
6. Οδοντική Χειρουργική
7. Περιοδοντολογία
8. Στοματολογία.


Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:

α) έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και δύο μήνες περίπου πριν τον χρόνο διενέργειας των εξετάσεων (ακριβής ημερομηνία ορίζεται κάθε φορά) και μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο φάκελό του ( επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλου, ελλιπή δικαιολογητικά κ.λ.π.).

β) έχει υποβάλλει ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ της εκάστοτε περιόδου ( π.χ. 2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2002 ) μέχρι και έναν μήνα περίπου πριν τον χρόνο διενέργειας των εξετάσεων (ακριβής ημερομηνία ορίζεται κάθε φορά).


Ο ενδιαφερόμενος εμφανίζεται και συμμετέχει στις εξετάσεις έχοντας:

α) την αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ,ή το διαβατήριο και

β) το παράβολο - εξέταστρο 88,04 ευρώ ανά μάθημα που κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό των εξεταστικών κέντρων. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός για κάθε εξεταζόμενο ανακοινώνεται μαζί με την κατανομή των εξεταζομένων στα εξεταστικά κέντρα.

Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες κ.λ.π. οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στο ισόγειο του κτιρίου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. καθώς και μέσω της ON-LINE πορεία αιτήσεως του φακέλου


Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Οδοντιατρική και τις εξετάσεις ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΤΣΑ καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΙΚΑΤΣΑ( http://www.dikatsa.gr/) , στις Γραμματείες των Οδοντιατρικών Σχολών.


Από τη Διεύθυνση© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα