ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.


--Αίτηση επίσπευσης της διαδικασία αναγνώρισης Βασικού Τίτλου Σπουδών γίνεται δεκτή εφόσον κατατεθεί πέντε μήνες από την κατάθεση του αρχικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

--Αίτηση επίσπευσης της διαδικασίας αναγνώρισης Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών γίνεται δεκτή εφόσον κατατεθεί στην Υπηρεσία δύο μήνες μετά την κατάθεση του αρχικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα