width=272 width=102 name=top_m1 name=top_m2 name=top_m3
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. width=532
width=5width=20name=menu1width=20name=menu2width=20name=menu3width=20name=menu4width=20name=menu5width=20
width=1
width=178
width=231
Ο κατάλογος ομοταγών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της αλλοδαπής, που παρουσιάζει το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περιλαμβάνει Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα. Εάν κάποιο συγκεκριμένο ξένο Α.Ε.Ι. δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται αλλά ότι ενδεχόμενα δεν έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. να αποφανθεί για το ακαδημαϊκό του επίπεδο. Ως προς τα Ιδρύματα χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζονται ως Ιδρύματα ομοταγή προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι., οι Σχολές ή τα Τμήματα που ανήκουν οργανικά σε αυτά αναγνωρίζονται ως ισότιμα των αντίστοιχων τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Τονίζεται ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα Ιδρύματα των υπολοίπων χωρών και κυρίως των Η.Π.Α., που είναι αναγκαία η αναγνώριση του συγκεκριμένου Τμήματος ανεξάρτητα από την αναγνώριση του Ιδρύματος ως ομοταγούς.

Τα Ιδρύματα είναι καταχωρημένα κατά χώρα. Σε κάθε χώρα είναι είτε καταχωρημένα αλφαβητικά είτε κατά πολιτεία ή πόλη. Η Γλώσσα στην οποία είναι καταγραμμένα είναι η γλώσσα που αποτελεί την επίσημη γλώσσα της χώρας. Εάν η γλώσσα δεν γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες είναι καταχωρημένα στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική.

Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος, ότι ο κατάλογος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας ξένων τίτλων που προβλέπει ο Ν. 741/77 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 78του Ν. 1566/85 και το άρθρο 7, παρ. 13 του Ν. 2158/93.

width=1

© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα