width=272 width=102 name=top_m1 name=top_m2 name=top_m3
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. width=532
width=5width=20name=menu1width=20name=menu2width=20name=menu3width=20name=menu4width=20name=menu5width=20
width=1
width=178
width=140

- Αναγνώριση Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής και τίτλων που αυτά χορηγούν (Ν.741/77 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν.1566/85 και του άρθρου 7 παρ. 13 του Ν.2158/1993.)
- Αναγνώριση συνάφειας σπουδών (αφορά σε πολιτικούς πρόσφυγες και επαναπατρισθέντες).
- Αναγνώριση Μεταπτυχιακών τίτλων σε αποφοίτους Τ.Ε.Ι..
- Αναγνώριση Μεταπτυχιακών τίτλων σε κατόχους τίτλων ισότιμων προς τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. και αποφοίτων Ιδρυμάτων ισοτίμων των Τ.Ε.Ι.
- Αναγωγή της Βαθμολογίας στην βαθμολογική κλίμακα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
width=1

© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα