ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), είναι Ν.Π.Δ.Δ. αρμόδιο για την αναγνώριση Ιδρυμάτων και τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στη χώρα μας μέχρι το 1979 την αρμοδιότητα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης την είχαν αποκλειστικά τα Πανεπιστήμια. Το 1979 με νόμο ιδρύεται το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Η αρμοδιότητα αναγνώρισης Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής καθώς και των τίτλων που απονέμουν παρέχεται αποκλειστικά σε αυτή την Υπηρεσία.

Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, επειδή πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πραγματοποιούν σπουδές στο Εξωτερικό σε όλα τα επίπεδα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Επομένως, έπρεπε ένα Κέντρο, αφού συνέλεγε όλες τις απαραίτητες πληροφοριές και τα στοιχεία που αφορούν στα διάφορα Εκπαιδευτικά Συστήματα, να αποφασίζει επί της αναγνωρίσεως Ιδρυμάτων συγκριτικά προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και επί των τίτλων που απονέμουν, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιότητα των αποφάσεων για τις όμοιες σπουδές.

Σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούνται κατά τη δεκαετία του 1980 ανάλογα Κέντρα, με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών, τα οποία αυτή τη στιγμή αποτελούν το δίκτυο των NARIC'' S.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. λειτουργεί βάσει του Ν. 714/77 (ΦΕΚ 314/Α/77) ο οποίος έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 78 του Ν. 1566/85 και το άρθρο7, παρ. 13 του Ν. 2158/93 (βλ. παράρτημα Α).
Βάσει αυτού του Νόμου το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα κρίσης Ιδρυμάτων και τίτλων Α.Ε.Ι. του Εξωτερικού.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι το εκτελεστικό όργανο του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Απαρτίζεται από 13 μέλη τα οποία είναι μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. της χώρας μας. Εχει τριετή θητεία. Τα μέλη του ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από προτάσεις των Α.Ε.Ι. Κάθε μέλος είναι αρμόδιο ενός συγκεκριμένου κύκλου σπουδών.
- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα εκλέγεται ο Πρόεδρος με μυστική ψηφοφορία. Είναι αρμόδιος για την έκδοση των Διοικητικών Πράξεων αναγνώρισης των Α.Ε.Ι. και των Τίτλων Σπουδών του Εξωτερικού.
- Οι Επιτροπές. Οι επιτροπές είναι τριμελείς και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έτος, μετά από προτάσεις των Α.Ε.Ι. Απαρτίζονται από μέλη του Δ.Ε.Π. των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και κάθε μία είναι αρμόδια συγκεκριμένου κλάδου σπουδών. Οι επιτροπές εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν σαράντα (40) περίπου Επιτροπές στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

1. Ο κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση του τίτλου που κατέχει, συνοδευόμενη από ορισμένα δικαιολογητικά, που έχουν ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή διατυπώνει την πρότασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η σχετική Πράξη. Για να ολοκληρωθεί η αναγνώριση ενός τίτλου, εξετάζονται τρία βασικά στοιχεία, που αφορούν στις σπουδές για τη χορήγησή του:
1.1. το ακαδημαϊκό επίπεδο του Ιδρύματος που τον χορήγησε,
1.2. το επίπεδο της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές και
1.3. το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών για να αποκτήσει τον κρινόμενο τίτλο.
2. ΄Οροι που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση.
2.1. "ομοταγές" είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στην αναγνώριση του Ιδρύματος. Για να αναγνωριστεί ένα Ιδρυμα ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις:
2.1.1. να αναγνωρίζεται η Πανεπιστημιακή του υπόσταση από τα αρμόδια όργανα στη χώρα όπου λειτουργεί,
2.1.2. το διδακτικό προσωπικό του κατά το μεγαλύτερο ποσοστό να αποτελείται από κατόχους διδακτορικού διπλώματος και το επιστημονικό επίπεδό τους να είναι υψηλό και διεθνώς αναγνωρισμένο.,
2.1.3. να εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιστημονικής έρευνας, να χορηγεί διδακτορικά διπλώματα ή οι τίτλοι που χορηγεί στο βασικό (πρώτο) επίπεδο σπουδών να παρέχουν στον κάτοχό του τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές.
2.2. "ισοτιμία" είναι ο όρος που αφορά στην αναγνώριση της Σχολής ή του Τμήματος. Κύρια προϋπόθεση για την αναγνώριση μιας Σχολής ή ενός Τμήματος ως ισοτίμου προς το αντίστοιχο Τμήμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. είναι η απαιτούμενη διάρκεια σπουδών να είναι ανάλογη της αντιστοίχου στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Όπως επίσης, λαμβάνεται υπόψη εάν το παρεχόμενο πρόγραμμα σπουδών από αυτή τη Σχολή ή Τμήμα οδηγεί στην χορήγηση του πρώτου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που προβλέπεται από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία της χώρας, όπου λειτουργεί.
2.3. "ισότιμος" είναι ο όρος που αφορά στην αναγνώριση και του τίτλου σπουδών. Προϋποθέσεις για την αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών ως ισοτίμου προς τα πτυχία / διπλώματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. είναι :
2.3.1. η απαιτούμενη διάρκεια σπουδών για τη χορήγησή του να είναι ανάλογη της αντιστοίχου των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
2.3.2. οι πραγματοποιηθείσες σπουδές για την απόκτησή του να έχουν όλες πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, δηλαδή Ίδρυμα ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
2.3.3. τα ακαδημαϊκά δικαιώματα που παρέχει στον κάτοχό του να είναι ανάλογα των ακαδημαϊκών δικαιωμάτων του κατόχου τίτλου Ελληνικού Α.Ε.Ι. Η μη ισοτιμία βάσει του Ν. 741/77 παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχο του τίτλου να καταταγεί σε ανάλογο εξάμηνο σπουδών Τμήματος Ελληνικού Α.Ε.Ι.. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η ισοτιμία μπορεί επίσης να καλυφθεί εφόσον ο αιτών εξεταστεί σε ορισμένα μαθήματα.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία εξετάζονται με βάση τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος που έχει χορηγήσει τον κρινόμενο τίτλο, την Εκπαιδευτική Νομοθεσία που ισχύει στην χώρα όπου έχει εκδοθεί ο τίτλος και όλα αυτά σε συνάρτηση πάντα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
2.4. "αντίστοιχος" είναι ο όρος που κυρίως αφορά στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών. Σε αυτή τη φάση τα αρμόδια όργανα κρίσης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. συγκρίνουν το πρόγραμμα σπουδών που υποβάλλει ο αιτών με το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από τα αντίστοιχα Τμήματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. Η αντιστοιχία καλύπτεται συνήθως, εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον το 70% των απαιτούμενων υποχρεωτικών μαθημάτων στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Εάν διαπιστωθεί η μη κάλυψη της αντιστοιχίας βάσει του Ν. 741/77, τα αρμόδια όργανα δύνανται να ορίσουν μαθήματα προς εξέταση ώστε να καλυφθεί η αντιστοιχία.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Γενικά, το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας παρουσιάζει διαφορές ως προς το Εκπαιδευτικό Σύστημα μιας άλλης. Μπορεί ως προς τις γενικές δομές ή τη διάρκεια φοίτησης να μην διαφέρουν, διαφέρουν όμως πολύ ως προς το περιεχόμενο σπουδών. Ο βασικός κύκλος σπουδών σε ορισμένες χώρες παρουσιάζει μια ομοιογένεια, εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα σπουδών με συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά σε άλλες χώρες το πρόγραμμα σπουδών εμφανίζεται να είναι πολύ γενικού περιεχομένου. Επίσης, διαφέρει κατά πολύ σε επίπεδο αλλά και σε διάρκεια σπουδών ο κύκλος που προηγείται της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δηλαδή ο κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτός σαφώς επηρεάζει και το επίπεδο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η κρίση και αναγνώριση ενός Ιδρύματος ως ομοταγούς και ενός Τμήματος ως ισοτίμου προς αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. συνήθως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Τα προβλήματα εμφανίζονται όταν πρόκειται να αναγνωριστεί ένας τίτλος ισότιμος προς πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. και βεβαίως όταν πρόκειται να αναγνωριστεί ως αντίστοιχος προς συγκεκριμένο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.

Παρουσιάζεται το φαινόμενο της λήψης πανεπιστημιακού τίτλου, για τη λήψη του οποίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σπουδές σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Ενα μέρος των σπουδών - ή και όλες - μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί σε Ίδρυμα που στην Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λειτουργεί ως "Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών". Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών είναι αδιαβάθμητα και δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση οι σπουδές αυτές δεν αναγνωρίζονται ως Πανεπιστημιακές και επομένως και ο τίτλος που αποκτήθηκε μετά από αυτές είναι αδύνατο να αναγνωριστεί ως πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι

Σε ορισμένες χώρες υπάρχει η δυνατότητα τίτλοι που έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα ομοταγή προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. να έχουν αποκτηθεί μετά από σπουδές σε Ιδρύματα που στη συγκεκριμένη χώρα, βάσει της Νομοθεσίας, της δεν αναγνωρίζονται ως Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Οι τίτλοι αυτοί, πάλι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν ως πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

Επίσης, εμφανίζονται "μεταπτυχιακοί τίτλοι" ή "διδακτορικά διπλώματα", που έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. ομοταγή προς τα Ελληνικά, των οποίων οι κάτοχοι δεν είναι κάτοχοι βασικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, αλλά είναι απόφοιτοι "Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών". Σε αυτή την περίπτωση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι αδύνατη η αναγνώριση των συγκεκριμένων τίτλων ως μεταπτυχιακών ή διδακτορικών, ισοτίμων προς τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Τέλος, ως προς την αντιστοιχία ενός τίτλου προς συγκεκριμένο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., δυσκολίες κυρίως εμφανίζονται στους "θεωρητικούς κλάδους". Σε προγράμματα σπουδών θετικών επιστημών ή και των μηχανικών, άλλά κυρίως σε προγράμματα που οδηγούν σε κατοχυρωμένους επαγγελματικούς τίτλους δεν παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρουσιάζονται οι εξής μορφές αναγνώρισης ενός τίτλου σπουδών.
1. Ισότιμος και αντίστοιχος προς συγκεκριμένο πτυχίο / δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.
2. Ισότιμος γενικά προς τα πτυχία / διπλώματα Ελληνικών Α.Ε.Ι., όχι όμως αντίστοιχος προς συγκεκριμένο πτυχίο / δίπλωμα. Για την κάλυψη της αντιστοιχίας ο κάτοχός του πρέπει να εξεταστεί σε ορισμένα μαθήματα.
3. Ισότιμος γενικά προς τα πτυχία / διπλώματα Ελληνικών Α.Ε.Ι. με την ένδειξη ότι προγράμματα σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας δεν προσφέρονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
4. Ισότιμος προς τα πτυχία των Ελληνικών Α.Ε.Ι. αλλά χωρίς να συγκλίνει σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
5. Μη ισότιμος επειδή δεν καλύπτει κάποιες από τις αναγκαίες προϋποθέσεις, που αναφέρονται παραπάνω και παρέχει τη δυνατότητα στον αιτούντα να καταταγεί σε συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών Τμήματος Ελληνικών Α.Ε.Ι. (άρθρο 4 του Ν. 741/77), ή δυνατότητα κάλυψης της ισοτιμίας με συμπληρωματική εξέταση του αιτούντος σε ορισμένα μαθήματα (γενική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).
6. Μη αναγνώριση του Ιδρύματος ως ομοταγούς και επομένως αδυναμία αναγνώρισης του τίτλου που χορηγήθηκε από το Ίδρυμα αυτό.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Τα παραπάνω αφορούν στην ακαδημαϊκή αναγνώριση σπουδών. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι οι σπουδές μόνο και σε καμμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η τυχόν επαγγελματική εμπειρία ή η πρακτική εξάσκηση, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη για τη χορήγηση του κρινόμενου τίτλου. Αυτό σημαίνει ότι στην αρμοδιότητα του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. εμπίπτει μόνο η αναγνώριση τίτλων σπουδών που χορηγούνται από Α.Ε.Ι. και δεν είναι δυνατή η αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφορούν στην δυνατότητα άσκησης κάποιου επαγγέλματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια μπορεί να ταυτίζεται η ακαδημαϊκή αναγνώριση με την επαγγελματική, εφόσον τα επαγγελματικά δικαιώματα αποκτώνται ταυτόχρονα με τη λήψη του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών. Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. είναι αρμόδιο μόνο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση.


© Copyright 2003 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α
Λεωφ. Μεσογείων 223 τ.κ. 115 25 , Αθήνα